KVKK Hakkında

UKTAŞ ULUSLARARASI KONGRE SARAYI TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatı ile UKTAŞ ULUSLARARASI KONGRE SARAYI TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.  (“İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR”) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenmesine ilişkin detayları ortaya koymak üzere kaleme alınmıştır. 

1. İşleme Amacı
Kişisel verileriniz, İstanbul Lütfi Kırdar olarak hizmetlerimizin tarafınıza sunulabilmesini temin için İstanbul Lütfi Kırdar içinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, sizlere tüketim ve alım motivasyonunuza uygun özel ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin İstanbul Lütfi Kırdar tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, İstanbul Lütfi Kırdar tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve İstanbul Lütfi Kırdar’ın bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir. 

2. Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı
Kişisel verileriniz, İstanbul Lütfi Kırdar olarak hizmetlerimizin tarafınıza sunulabilmesini temin için İstanbul Lütfi Kırdar içinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, sizlere tüketim ve alım motivasyonunuza uygun özel ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin İstanbul Lütfi Kırdar tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının ilgili temini, İstanbul Lütfi Kırdar tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve İstanbul Lütfi Kırdar’ın bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca İstanbul Lütfi Kırdar ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir. 

3. Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, İstanbul Lütfi Kırdar tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere çeşitli kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  

4. Kanun Kapsamındaki Haklarınız
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;   

·  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
·  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
·  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
·  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
·  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·  6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
·  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde İstanbul Lütfi Kırdar’ın Gümüş cad. No:4 34367 Harbiye/İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz halinde, talebiniz İstanbul Lütfi Kırdar tarafından değerlendirilerek Kanun kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, İstanbul Lütfi Kırdar’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.